Gastvrij Oost

HOOST

HOOST Mauritskade is beëindigd. Tussen februari en augustus 2016 organiseerde Gastvrij Oost een tijdelijke, kleinschalige woonvoorziening HOOST aan de Mauritskade in Amsterdam Oost. HOOST Mauritskade werd bewoond door een hechte groep van  30 vluchtelingen, die in afwachting van hun asielprocedure, met steun vanuit buurtbewoners, zelf zorgdroegen voor hun opvang. Inmiddels hebben alle bewoners permanente huisvesting gekregen van de gemeente Amsterdam. We bedanken alle mensen voor hun aandacht en betrokkenheid. 

(HOOST Mauritskade has ended. Between februari and august 2016 Gastvrij Oost organised  temporary, small scale housing for 30 Sirian refugees. With support of  a large number of neighbourhood inhabitants.)

HOOST Mauritskade was een initiatief van bewoners uit Amsterdam Oost, ontstaan vanuit persoonlijke contacten met een groep vluchtelingen die september 2015 in de sporthal aan de Polderweg aankwam. Met Gastvrij Oost werd het plan opgevat om een pand in de buurt te zoeken waarin deze groep een aantal maanden kon wonen. Vijf maanden hebben de tijdelijke bewoners met steun van buurtbewoners op een zelfstandige manier gewoond en hun huishouden gerund in een voormalig kantoorpand van woningcorporatie Ymere aan de Mauritskade.  

Met HOOST Mauritskade wilde Gastvrij Oost laten zien dat het ook anders kan; dat kleinschalige lokale opvang met steun vanuit de samenleving een haalbaar alternatief kan zijn.

Om dit initiatief mogelijk te maken werd samengewerkt met stadsdeel Oost, Taskforce opvang vluchtelingen gemeente Amsterdam en Ymere.

Meer informatie over HOOST Mauritskade is te lezen in de Veel Gestelde Vragen hieronder.

FAQ  ‘HOOST’ Mauritskade

Wat is Hoost?
Van wie komt dit initiatief?
Wat is de achterliggende gedachte?
Wat beoogt HOOST?
Waarom deze mensen?
Wie zijn de mensen die hier komen wonen?

Van wie is het pand?
Wat vindt de gemeente van het project HOOST?
Is dit een noodopvang of een AZC?
Wat is het verschil met andere opvanglocaties in Amsterdam?
Hoe lang blijven ze?
Waar gaan de tijdelijke bewoners daarna heen?
Leidt deze groep niet tot overlast in de buurt?
Wie zijn de mensen van Gastvrij Oost?
Kan ik helpen?
Informatie & contact

Wat is Hoost?
HOOST Mauritskade is een kleinschalige, tijdelijke woonvoorziening in de
Oosterparkbuurt in Amsterdam Oost voor een hechte groep van zo’n 30 vluchtelingen, die in afwachting van hun asielprocedure, met steun vanuit de lokale samenleving, zelf zorgdragen voor hun opvang.

Van wie komt dit initiatief?
HOOST is een initiatief van Gastvrij Oost; een samenwerkingsverband van bewoners en ondernemers in Amsterdam Oost die zich inzetten om vluchtelingen een warm welkom te bieden, en kansen om mee te doen in onze stad. Gastvrij Oost wil kleinschalige ‘maatwerk’ oplossingen in de buurt mogelijk maken, waarin buurtbewoners en vluchtelingen zelf samen kunnen werken aan ontmoeting, opvang, inburgering en huisvesting voor mensen met een vluchtachtergrond.

Het initiatief HOOST Mauritskade is ontstaan vanuit de persoonlijk contacten van een aantal buurtbewoners met een groep vluchtelingen die afgelopen september in de sporthal aan de Polderweg aankwam. Die groep verblijft inmiddels in het tentenkamp in Nijmegen, maar de contacten met Amsterdam Oost zijn gebleven. Met Gastvrij  Oost is het plan opgevat om een pand in de buurt te zoeken waarin deze groep een aantal maanden kan komen ‘logeren’.

Wat is de achterliggende gedachte?
Door het grote aantal vluchtelingen dat afgelopen jaar Nederland is binnengekomen, is er nauwelijks doorstroming naar permanente woonruimte. Op dit moment wordt er in het hele land hard gewerkt aan woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen; noodgedwongen verblijven zij nu nog in grootschalige opvangcentra. Heel veel nieuwkomers zitten daardoor veel langer dan gepland op lokaties die eigenlijk alleen zijn bedoeld voor tijdelijke noodopvang. Niet alleen het lange wachten, maar ook het gebrek aan mogelijkheden om iets te doen en de Nederlandse samenleving te leren kennen, brengt veel vluchtelingen op een achterstand die later moeilijk is in te halen.

Wat beoogt HOOST?
De  vluchtelingen uit de sporthal in Oost verblijft inmiddels in de grootschalige opvang (3000 mensen) in Nijmegen, waar geen enkele privacy is en de omstandigheden nogal ‘basic’ zijn. Mensen slapen er al maandenlang in ruimten zonder enige vorm van privacy, met veel geluidsoverlast, in tenten die niet altijd bestand zijn tegen kou en wind. De mogelijkheden tot dagbesteding zijn zeer beperkt.

Het idee van HOOST is om een groep van ongeveer 30 mensen een aantal maanden de kans te geven om tot rust te komen en op een zelfstandiger manier te wonen en leven. Daarmee willen we laten zien dat het ook anders kan; dat kleinschalige lokale opvang met steun vanuit de samenleving een haalbaar alternatief kan zijn.

Waarom deze mensen?
We willen graag dat dit project een succes wordt. Omdat we deze groep vluchtelingen persoonlijk kennen, en zij inmiddels ook onderling een hechte groep vormen, hebben we voor hen gekozen. Bovendien zijn zij gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid voor hun huishouden te nemen en willen ze graag iets betekenen voor de Nederlandse samenleving. Zij komen graag in contact met buurtgenoten.

Wie zijn de mensen die hier komen wonen?
De groep die tijdelijk op de Mauritskade komt wonen bestaat uit ongeveer dertig mensen, afkomstig uit verschillende gebieden in Syrië. Het gaat om twee gezinnen met kinderen, een aantal stellen en alleenreizende mannen, sommigen met een gezin dat is achtergebleven in Syrië. Sommigen hadden een goede baan (apotheker, architect, econoom) of eigen onderneming, anderen zijn huisvrouw of student. Er zullen vier kinderen bij zijn in de leeftijd van vijf tot acht jaar. Voor hen zoeken we een school in de buurt. Net als kinderen in andere noodopvanglokaties hebben zij recht op onderwijs.

Al deze mensen zijn op dit moment in afwachting van hun asielprocedure, ze zijn al geregistreerd en naar verwachting krijgen ze in de maand februari een verblijfsvergunning.

Van wie is het pand?
Het pand aan de Mauritskade is een kantoorpand en eigendom van woningcorporatie Ymere. Op dit moment is het niet meer als zodanig in gebruik Het pand wordt tot 1 februari 2016 beheerd door Zwerfkei en bewoond door een aantal studenten. In de loop van dit jaar wil Ymere de bestemming van het pand wijzigen in ‘woonbestemming’, en ombouwen tot ruim 20 kleine woonunits voor starters op de woningmarkt, waaronder ook mensen aan wie een verblijfsstatus als vluchteling is verleend.

In de periode die nodig is om alle vergunningen rond te krijgen en een verbouwing voor te bereiden, geeft Ymere het pand in bruikleen aan stadsdeel Oost. Het stadsdeel geeft Gastvrij Oost vervolgens de gelegenheid het pand te gebruiken voor het project HOOST in de periode februari tot juli 2016.

Wat vindt de gemeente van het project HOOST?
In de Amsterdamse aanpak vluchtelingen wordt ingezet op maatwerk, de kracht van de vluchtelingen zelf, en samenwerking met initiatieven uit de Amsterdamse samenleving. In heel Amsterdam en zeker ook in Oost hebben de afgelopen maanden al veel bewoners en organisaties zich ingezet rondom de opvang en activiteiten voor vluchtelingen. De gemeente en het stadsdeel zien het initiatief Gastvrij Oost dan ook als een prachtige kans om de Amsterdamse aanpak verder vorm en inhoud te geven. Met een dergelijke kleinschalige opvanglocatie, op initiatief van buurtbewoners, kan de gemeente ervaring opdoen met deze vorm van opvang. De gemeente heeft op verschillende manieren geholpen om het initiatief mogelijk te maken, o.a. door op verzoek van de initiatiefnemers als tussenpersoon op te treden bij het in gebruik nemen van het pand, door over dit initiatief in gesprek te gaan met het COA, en door mee te denken over de communicatie en de netwerken die in de buurt betrokken worden.’

Het stadsdeel beoordeelt overigens op de normale wijze of de plannen van Gastvrij Oost aan de voorschriften voldoen.

Is dit een noodopvang of een AZC?
Geen van beide. HOOST is een burgerinitiatief en dus geen officiële opvanglocatie zoals bijvoorbeeld de Havenstraat of Marnixstraat. Wel werken we nauw samen met de betrokken instanties. Onze bewoners worden officieel geregistreerd in Amsterdam. Ook zijn ze verzekerd en kunnen ze gebruik maken van gezondheidszorg.

Wat is het verschil met andere opvanglocaties in Amsterdam?
De groep die aan de Mauritskade komt wonen, zal zelf zorg dragen voor het huishouden: ze gaan zelf boodschappen doen, koken, het huis schoonhouden etc. Het idee is dat ze weer regie over hun eigen leven krijgen. Ze brengen zelf hun kinderen naar school in de buurt, leren Nederlands en maken graag kennis met buurtbewoners. Gastvrij Oost doet een beroep op buurtbewoners en bedrijven om te helpen.

Hoelang blijven deze mensen?
In de loop van februari zal de groep z’n intrek nemen in het pand aan de Mauritskade. Een aantal van hen zal in de laatste week van die maand al in het pand zijn om te helpen met voorbereidende werkzaamheden. Gastvrij Oost heeft het pand aan de Mauritskade in bruikleen gekregen tot eind juni 2016.

Waar gaan de tijdelijke bewoners daarna heen?
Het COA of de gemeente Amsterdam zorgt voor huisvesting na die tijd. Dat kan een andere opvanglocatie zijn of permanentere huisvesting. Ze ontlenen in elk geval geen enkel recht op huisvesting aan hun tijdelijk verblijf op de Mauritskade.

Leidt deze groep niet tot overlast in de buurt?
HOOST Mauritskade wordt een kleinschalige woonvoorziening,van hooguit 35 bewoners. Gastvrij Oost maakt afspraken met de bewoners over het gebruik van het pand, Er is geen reden om aan te nemen dat er overlast ontstaat, maar er zal altijd iemand van Gastvrij Oost aanwezig of bereikbaar zijn, via het mobiele nummer 06 - 15 43 41 62. Er kan ook contact worden opgenomen met de gebiedscoördinator van stadsdeel Oost, Pieter Klapwijk, op nummer 06 – 83 64 85 64. Gastvrij Oost heeft goede contacten met het stadsdeel, de politie en andere instanties.

Wie zijn de mensen van Gastvrij Oost?
Gastvrij Oost is een community van bewoners, organisaties en ondernemers uit Amsterdam Oost die iets willen betekenen bij de opvang van vluchtelingen. Sommigen zijn al jaren actief, anderen sluiten nu aan. Gastvrij Oost gelooft in de kracht van de samenleving en in de zelfbeschikking van vluchtelingen. Gastvrij Oost wil met lokale projecten en dialoog laten zien dat het ook anders kan. Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt of iets zou willen bijdragen, kan zich aansluiten (zie informatie & contact).

Kan ik helpen?
Mocht u naar aanleiding van dit verhaal iets willen bijdragen dan bent u van harte welkom.

De komende weken wordt er hard gewerkt om het pand bewoonbaar te maken. Er moet huisraad worden verzameld, zoals bedden, tafels, stoelen, kasten, banken, gordijnen. Er zijn keukenspullen nodig (borden, bestek, pannen en ander kookgerei). Maar de nieuwe bewoners hebben ook behoefte om de buurt en buren te leren kennen, en om zich hier verdienstelijk te maken. De vluchtelingen mogen nog niet werken, maar vrijwilligerswerk is onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan.

Mocht u willen helpen met klussen, verven etc, vindt u het leuk om in de komende maanden een keer te helpen met koken of boodschappen doen, wilt u alleen kennismaken, of wilt u ons financieel steunen: zie onderstaande contactadressen. Op de FB-groep ‘HOOST Mauritskade‘ zal steeds te lezen zijn waar concreet behoefte aan is.

 Informatie en contact
Voor meer informatie en contact kunt u terecht op: 

 

Ruud • 18/01/2020


Previous Post

Next Post